Betingelser for brug af skuffesag.dk for ejendomsmæglerne og boligsælgere:
Når du benytter skuffesag.dk, accepterer du de nedenstående betingelser.
Skuffesag.dk er en internettjeneste, der formidler kontakt mellem boligsælgere (i det følgende benævnt “sælgere”) og ejendomsmæglerne (i det følgende benævnt “ejendomsmægler”).

Skuffesag.dk fungere ved, at sælgers/brugers bolig repræsenteres via skuffesag.dk og bliver gjort tilgænglig for alle ejendomsmæglere, hvis de har accepterert betingelserne. Ejendomsmæglerne må ikke markedsførers boligerne, hverken i avisen eller på internettet. Når ejendomsmægler har konkrete købere, som ønsker at se ejendommen, eller har spørgsmål til en konkret ejendom, må ejendomsmægleren rette kontakt til skuffesag.dk med henblik på en fremvisning eller at få uddybet eventuelle spørgsmål. Det er skuffesag.dk som står for fremvisning af sælgers ejendom, og ordner alt mellem sælger og køber fra start til endelig handel. Ejendomsmægler og skuffesag.dk aftaler indbyrdes de omkostninger der er forbundet med salget.

Markedsføring
Ejendommene som er til salg via skuffesag.dk må ikke markedsføres på traditionel vis, men foregår diskret, og med særligt udvalgt billede, på internettet. Salget af sælgers ejendom skal udelukkende ske ved, at skuffesag.dk har kundekontakt med potentielle kunder og/eller har køberene i køberkartotek som kunne have interesse i den pågældende ejendom.

Vilkår og aftaleindgåelse
Skuffesag.dk formidler alene kontakten til sælger, samt kontakten mellem skuffesag.dk og ejendomsmægler.
Skuffesag.dk er ikke selv en ejendomsmæglerforretning, og kan ikke tilbyde de ydelser der forespørges på via platformen. Aftaleindgåelsen mellem sælger og skuffesag.dk foregår uden om ejendomsmægler. Skuffesag.dk har ingen indflydelse eller indsigt i de informationer som sælger oplyser til skuffesag.dk, hvorfor skuffesag.dk på ingen måde kan drages til ansvar for rigtigheden af disse oplysninger. Skuffesag.dk indestår således ikke for rigtigheden af de oplysninger, der formidles via skuffesag.dk og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler.

Tilmelding som ejendomsmægler
Det er en betingelse at ejendomsmægler har accepteret nærværende betingelser. Ejendomsmæglerens markering af feltet “Jeg har læst og accepterer skuffesag.dk´s betingelser”, skal anses for at udgøre en aftale mellem ejendomsmægler og skuffesag.dk. For at kunne benytte skuffesag.dk skal ejendomsmægler have et CVR-nummer og drive ejendomsmæglervirksomhed. Ejendomsmægler skal oprette en profil, og i den forbindelse afgive nogle oplysninger, herunder navn på virksomhed, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse. Det er ejendomsmæglerens ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte, og ejendomsmægleren kan til enhver tid redigere eller slette de indtastede oplysninger. Efter tilmelding vil ejendomsmægler pr. e-mail modtage en bekræftelse.

Tilmelding som sælger
For at kunne benytte sig af skuffesag.dk skal man være ejer af boligen, eller have ejerens accept. I den forbindelse skal man afgive nogle oplysninger, herunder navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse. Det er sælgers ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte.

Datasikkerhed
Ved tilmelding som sælger på skuffesag.dk bliver de oplysninger, som sælger afgiver ved tilmeldingen, registreret. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for sælger og de tilmeldte ejendomsmæglere. Skuffesag.dk indsamler og opbevarer de oplysninger sælger indtaster, med det formål at kunne administrere brugen af skuffesag.dk overfor ejendomsmægler.
Personoplysningerne registreres hos skuffesag.dk og opbevares af lovpligtige årsager i fem år. Når der indsamles personoplysninger via skuffesag.dk sker det altid ved afgivelse af sælgers udtrykkelige samtykke, således at sælger er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Oplysninger afgivet til skuffesag.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og skuffesag.dk registrerer ingen personfølsomme oplysninger medmindre sælger udtrykkeligt har givet sit samtykke. Skuffesag.dk er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, sælger indtaster i forbindelse med oprettelsen af en ejendom. Sælger accepterer ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af skuffesag.dk at skuffesag.dk indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger, sælger har afgivet. Behandlingen af sælgers oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven.

Betaling til skuffesag.dk
Sælgers betaling til skuffesag.dk eller svigt af denne, er til enhver tid ikke skuffesag.dk´s ansvar. Det aftales indbyderes mellem sælger og skuffesag.dk og indbyrdes mellem skuffesag.dk og ejendomsmægler, hvad ejendomsmæglerens salær skal være.

Brug af oplysninger
Sælgers og ejendomsmæglers accept af nærværende betingelser erklæret sig indforstået med, og har accepteret følgende:
Alle de af sælgers angivne oplysninger kan videregives af skuffesag.dk til alle ejendomsmæglere, der samarbejder med skuffesag.dk
Ejendomsmægler må under ingen omstændigheder kontakte brugeren med henblik på et tilbud om alm. salg hos ejendomsmægleren. Der må kun rettes henvendelse via skuffesalg.dk, hvis man har en mulig køber, som evt. ønsker at se boligen, eller der er spørgsmål til den pågældende ejendom.
Ejendomsmægler kontakter skuffesag.dk direkte. Ejendomsmægler kan kontakte skuffesag.dk via telefon, SMS eller e-mail, eller personligt møde efter aftale.
Ved oprettelse af profil og ved indtastning af oplysninger i formularerne i forbindelse med indhentning med oprettelse, accepterer ejendomsmægler, at disse oplysninger gøres tilgængelig for sælger.
Ved registrering på skuffesag.dk godkender ejendomsmægler, at skuffesag.dk kan kontakte ejendomsmægler med informationer og markedsføringsmateriale pr. e-mail eller telefon. Ejendomsmægler kan dog altid nemt framelde sig modtagelsen af sådanne e-mails ved henvendelse til skuffesag.dk
Skuffesag.dk benytter derudover ejendomsmæglers e-mailadresse til at sende vigtig information vedrørende ændringer af nærværende betingelser, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner på skuffesag.dk m.v.
Ejendomsmæglers kontaktoplysninger videregives ikke, og sælges ikke til tredjepart.

Ajourføring af oplysninger
Ejendomsmægler og sælger er selv forpligtet til at ajourføre oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Skuffesag.dk´s rettigheder og forpligtelser
Skuffesag.dk formidler alene kontakt mellem sælger og ejendomsmægler. Skuffesag.dk tager ikke ansvar for om boligen bliver solgt eller lign..
Skuffesag.dk påtager sig intet ansvar for, om sælgers eller ejendomsmæglers oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer, samt andre oplysninger i forespørgsel og tilbud er korrekte.
Skuffesag.dk forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til enhver aktiv sælger eller ejendomsmægler på skuffesag.dk

Regler for, at kontakte sælger
Ejendomsmægleren må under ingen omstændigheder kontakte sælger med, henblik på et tilbud om alm. salg hos ejendomsmægler. Der må kun rettes henvendelse via skuffesag.dk, hvis man har en mulig køber, som evt. ønsker at se ejendommen eller har spørgsmål til ejendommen.
Det er ikke tilladt, af konkurrerende virksomhed, at benytte skuffesag.dk til at pristjekke eller på anden måde påvirke konkurrencen.

Ophør
Hvis sælger ikke ønsker at sælge alligevel gennem skuffesag.dk skal der rettes henvendelse til skuffesag.dk. Denne oplysning bliver øjeblikkeligt videregivet til alle respektive samarbejdspartnere.

Fortrydelsesret
Når sælger benytter sig af skuffesag.dk til formidling til ejendomsmægler, bliver de af sælger indtastede oplysninger videregivet til ejendomsmægler umiddelbart herefter.

Immaterielle rettigheder
Al information og materiale, der ligger på skuffesag.dk, er skuffesag.dk´s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra skuffesag.dk.

Support
Ejendomsmægler og sælger kan ved henvendelse til Skuffesag.dk´s kundeserviceafdeling få hjælp vedrørende brugen af skuffesag.dk eller fremsætte såvel gode forslag til forbedringer, som ris eller ros.

Ansvarsfraskrivelse
Skuffesag.dk er ikke involveret i transaktionen mellem Brugeren og Ejendomsmæglerne. Skuffesag.dk kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem sælger og ejendomsmægler. Skuffesag.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af skuffesag.dk. Såfremt enten sælger eller ejendomsmægler ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal der reklameres direkte uden ugrundet ophold til ejendomsmægler.
Skuffesag.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt der er fejl eller mangler i den udførte ydelse sælger køber via brug af Skuffesag.dk.
Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem sælger og skuffesag.dk og skuffesag.dk og ejendomsmægler.
Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte skuffesag.dk, er skuffesag.dk ansvarsfri i enhver henseende, det være sig, men er ikke begrænset til de nedenfor beskrevne tilfælde:
Skuffesag.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som sælger eller ejendomsmægler måtte lide i forbindelse med aftalen.
Skuffesag.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er skuffesag.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos skuffesag.dk. Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, force majeure eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af skuffesag.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af skuffesag.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for skuffesag.dk´s kontrol.
Misligholdelse af betingelser
Skuffesag.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ophøre et samarbejde med ejendomsmægler, såfremt ejendomsmægler misligholder nærværende betingelser. Skuffesag.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores samarbejdspartnere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte en given ejendomsmægler med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra ejendomsmæglers side. Ejendomsmægler bør dog i alle tilfælde, hvor ejendomsmægleren er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til skuffesag.dk´s supportafdeling, så ejendomsmægler kan få vejledning og forklaring om korrekt brug af skuffesag.dk.

Ændring af betingelser
Skuffesag.dk kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på ejendomsmæglers og sælgers profil på skuffesag.dk og/eller offentliggjort på skuffesag.dk

Billederettigheder
Hvis sælger sender billeder eller videoer til skuffesag.dk giver sælger skuffesag.dk en ubegrænset ret til at anvende disse. Skuffesag.dk kan således anvende sælgers billeder og videoer i ethvert medie – uden beregning og uden tidsbegrænsning. Skuffesag.dk kan bruge billeder og videoer i den form, sælger har sendt, men også i redigeret form.
Sælger indestår for, at sælger har de fornødne rettigheder til de billeder og videoer, som sælger eventuelt måtte sende til skuffesag.dk. Skuffesag.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af disse billeder og videoer, og sælger forpligter sig således til at holde skuffesag.dk skadesløs for ethvert krav, som skuffesag.dk måtte blive mødt med, som følge af brugen af disse billeder og videoer. Skuffesag.dk kan ikke stilles til ansvar, såfremt tredjemand uretmæssigt anvender sælgers billeder og videoer.

Afsendelse af tilbud
Når sælger har oprettet sin ejendom hos skuffesag.dk, giver sælger accept til at skuffesag.dk videresender alt materiale og informationer, forbundet med ejendom, til ejendomsmægler.

Kontaktoplysninger

Skuffesag.dk drives af:

Thea Hertz
Ægirsvej 12, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 42732212
E-mail: info@skuffesag.dk

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem skuffesag.dk og sælger eller ejendomsmægler, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved skuffesag.dk til enhver tid værende værneting.